Kreditna linija za pravne osebe

Kreditna linija – Kreditni limit za pravne osebe je sodoben finančni produkt, ki pravnim osebam omogoča, likvidnostno zadolževanje do zneska 15.000,00 EUR.

S sklenitvijo kreditne pogodbe, si pravna oseba zagotovi možnost, da bo v okviru odobrenega in razpoložljivega zneska sklenjene kreditne pogodbe lahko v enem ali večih zneskih lahko koristila razpoložljiva sredstva, kadarkoli bo želela.

Samo vodenje kreditne pogodbe je brezplačno, obresti se vedno obračunavajo le od črpanega zneska ter za dejansko koriščeno obdobje.

Za črpani znesek, kreditodajalec pravni osebi kreditojemalcu mesečno pošlje račun za obresti. Glavnico pa lahko kreditojemalec poravna kadarkoli želi, vendar najkasneje ob izteku veljavnosti kreditne pogodbe, ki je maksimalno 12 mesecev.


Razlika med Kreditno Linijo ter bančnimi produkti

Kadar se pravna oseba obrne z željo po pridobitvi financiranja na banko, se skoraj vedno spusti v dolgotrajen postopek odobritve, čigar rezultat ni jasen vse do konca. Banka v svojem postopku odobritve naredi bonitetno oceno pravne osebe, ter v kolikor se do odobritve financiranja opredeli pozitivno, nato zahteva še dodatna zavarovanja.

Podoben postopek je sicer tudi pri nas. Vendar z veliko razliko. Ocena kreditne sposobnosti je narejena veliko bolj liberalno, večji poudarek pa namenjamo materialnemu zavarovanju.

Poleg tega boste pri nas načelen (predhoden) odgovor o odobritvi oziroma zavrnitvi posojila v večini primerov prejeli v roku 2 delovnih dni od prejema vaše vloge, postopek odobritve do izplačila pa v večini primerov nato ne presega dveh dodatnih delovnih dni.


Pogoji za odobritev financiranja ter možne oblike zavarovanja

 • Pravna oseba v najmanj zadnjih 12 mesecih ne sme imeti blokiranih bančnih računov in ne sme biti v postopku insolventnosti
 • Pravna oseba mora poslovati najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev)
 • Pravna oseba mora imeti najmanj 2 zaposlena (po podatkih iz razpoložljivih računovodskih izkazov)
 • Pravna oseba mora predložiti potdila FURS-a, da so davki in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok, plačane

Možne oblike zavarovanja

 • Pravna oseba v zavarovanje podpiše ustrezno število izvršnic ter menic (obvezno)
 • Odgovorna oseba pravne osebe, v zavarovanje podpiše solidarno poroštveno izjavo (obvezno)
 • Poroštvo tretje fizične ali pravne osebe (opcijsko)
 • Zavarovanje z zastavo neobremenjene nepremičnine (opcijsko)
 • Zavarovanje z zastavo neobremenjenih premičnin (opcijsko)
 • Zastava s poslovnimi terjatvami (opcijsko)
 • Tržna vrednost zavarovanja mora dosegati najmanj 2,5 do 3 kratnik višine kredita.


Dobro je vedeti

 • Financiranje je namenjeno pravnim osebam: S.P., D.O.O., D.D.
 • Po prejemu ter pregledu vloge za kredit vam bomo podali odgovor o možnosti izpeljave financiranja, ter vam izdali neobvezujočo ponudbo. Stroški takega financiranja se gibajo od 2 % do 4 % mesečno. Kar je sicer bistveno več, kot je cena primerljivega financiranja pri bankah.
 • V kolikor se za takšno vrsto financiranja odločite, vam svetujemo, da naj bo trajanje takšnega financiranja kratkotrajno, sredstva pa naj bodo porabljena za poslovanje po načelu – DENAR DELA DENAR.

Prednosti našega produkta

 • Storitev Kreditna Linija za podjetja je hitra in enostavna rešitev za pridobitev finančnih sredstev
 • Kreditno pogodbo sklenete lahko že vnaprej, vodenje kredita je brezplačno, kredit pa lahko koristite takrat ko ga boste potrebovali
 • Kredit lahko črpate v enem ali večih zneskih, obresti pa vedno plačujete le na dejansko črpan znesek in na dejansko koriščeno obdobje
 • Obresti se plačujejo za vsako črpanje posebej, mesečno, z zapadlostjo vsak mesec na dan črpanja
 • Glavnico lahko odplačate kadarkoli brez predhodne najave. V primeru plačila glavnice pred iztekom enega meseca od dneva črpanja, se obračunajo obresti za cel mesec, za tem pa se obračunavajo po dnevni kapitalizaciji

Postopek odobritve

Pravna oseba, ki želi pridobiti financiranje, mora kreditodajalcu predložiti izpolnjeno ter podpisano vlogo za odobritev Kreditne linije. Vloga je dostopna na spletni strani www.kreditna-linija.si.

Po prejemu vloge se bo kreditodajalec v roku 2 delovnih dni opredelil do odobritve financiranja. V kolikor je opredelitev pozitivna, mora Pravna oseba predložiti vso potrebno dokumentacijo, s katero bo potrdil navedbe na vlogi, ter katera bo potrebna za sklenitev kreditne pogodbe.

Kreditodajalec bo nato pripravil vse potrebne dokumente, ter rezerviral termin pri notarju. Po podpisu notarskega zapisa kreditne pogodbe, ter vpisu zavarovanja na predvidenih oblikah, bo financiranje na voljo za koriščenje.

Stroški priprave posla v višini 2% od vrednosti financiranja zapadejo v plačilo pred obiskom notarske pisarne. Notarski stroški ter morebitne takse so stroški posojilojemalca, ter morajo biti plačani pri notarju.


Kreditna linija za pravne osebe Vloga za KREDITNO LINIJO